Umístění školy v obci:  na okraji města

Druh provozu školy:  celodenní

Velikost školy:  kapacita 54 dětí, 2 třídy

Počet školních budov:  2  provázané

Venkovní areál školy:  zahrada


Podmínky vzdělávání

Děti jsou umísťovány do dvou věkově smíšených tříd zpravidla od 3 do 6 let. Výhodou je možnost umístění sourozenců do jedné třídy, utváření pozitivních a přátelských vztahů mezi mladšími a staršími dětmi - starší pomáhají mladším.

Materiální podmínky

ostatni 006Třídy jsou rozděleny do tzv. center aktivit, centra jsou vybavena moderními hračkami a materiálem pro hru a další činnosti, materiál i hračky jsou průběžně doplňovány a jsou dětem stále k dispozici. Horní třída je navíc vybavena interaktivní tabulí, kterou používají děti z obou tříd.

Na budovu školy navazuje zrekonstruovaná školní zahrada, která svým členěním a vybavením nabízí dětem velký výběr aktivit pohybových, námětových, výtvarných i tvořivých. Pro teplé letní období je vybavena také vodními prvky, v zimním období je využívána na hry se sněhem a bobování. Bezpečnost dětí v MŠ je zajištěna zádržným kamerovým systémem u vchodů. Na vycházky a výlety používají děti reflexní vesty.

Životospráva

Denní rytmus a řád je flexibilní, je přizpůsobován potřebám a aktuální situaci. Děti mají dostatek volného pohybu venku i ve třídě. V letních měsících se některé činnosti přesunují ven i v odpoledních hodinách. Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku, po obědě všechny děti odpočívají na lehátku. Vstávají postupně a s ohledem na kamarády se věnují spontánním klidovým činnostem, malování, kreslení, prohlížení knih, ( předškolní děti přípravě na vstup do ZŠ - úkoly, pracovní listy apod.) Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují hygienické normy dle platných předpisů.

Personální zajištění

V mateřské škole pracuje celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogičtí ( učitelky ), všechny splňují předepsanou odbornou kvalifikaci a průběžně se vzdělávají.

Psychosociální podmínky

P1010691Ve škole je příznivá, klidná atmosféra a dobrý kolektiv zaměstnanců, který svým přístupem zajišťuje příjemné prostředí pro děti i jejich rodiče. K adaptaci nových dětí je přistupováno individuálně, na základě konzultace s rodiči. Délku pobytu dítěte v MŠ je možné upravit dle potřeb a postupně ji prodlužovat. Vše se podřizuje tomu, aby dítě bylo co nejméně stresováno a aby mu bylo ulehčeno odloučení od rodiny. Učitelky respektují potřeby dětí, jednají citlivě, nestresují děti spěchem, snaží se vést děti k samostatnosti, ale uplatňují požadavky, které jsou přiměřené jejich věku a individuálním schopnostem. Děti se podílejí na utváření pravidel ve třídě, nejsou zbytečně organizovány, mají vždy na výběr z několika činností. Jsou vedeny k samostatnému rozhodování a nesení odpovědnosti za své chování. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi je budována vzájemná důvěra, učitelka vystupuje jako partner.

Spolupráce s  ostatními institucemi

Spolupracujeme s PPP v oblasti logopedické prevence, vyšetření školní zralosti apod. Velmi úzce spolupracujeme se ZŠ Wolkerova, - každoročně navštěvujeme s dětmi keramickou dílnu v ZŠ, 1. třídy ZŠ, spolupracujeme se školní družinou. P. učitelky ZŠ se účastní  informativních schůzek pro rodiče předškoláků. Zajišťujeme vystoupení dětí pro seniory, na vítání občánků ve spolupráci se zřizovatelem apod.

Spoluúčast rodiny

hrajemesi 007Rodiče mají možnost podílet se na dění školy účastí na různých programech, společných dílnách a vystoupeních dětí dle svého zájmu. Mohou se aktivně účastnit vzdělávací činnosti jako asistenti, popř. nabídnout MŠ exkurzi na svém pracovišti apod. Vzdělávací činnosti si mohou vyzkoušet se svými dětmi při odpoledních setkáních "Hrajeme si spolu". Učitelky jsou s rodiči v denním kontaktu, informují je o individuálních pokrocích jejich dítěte a domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání. Pro rodiče jsou 3 x ročně pořádány informativní schůzky. O připravovaných akcích jsou informováni na vývěskách v mateřské škole, na webových stránkách MŠ a také písemně e-mailem. Někteří rodiče pomáhají mateřské škole také finančně, sponzorskými i věcnými dary, zajištěním občerstvení na společné akce apod.