Integrované bloky

Rok v mateřské škole začíná

Hlavním záměrem tohoto bloku je u nově příchozích dětí adaptace na prostředí školy, postupné seznamování s ostatními dětmi, se vším co je obklopuje při vstupu do neznámého prostředí. Navazovat první vzájemné kontakty – s dítětem (kamarádem) či dospělým. Učit se respektovat dospělého a zároveň s ním komunikovat. Seznámit děti s blízkým a vzdálenějším okolím, uvědomit si jakých subjektů jsou součástí a snažit se toto prostředí chránit a zlepšovat. Při pobytu venku se učí orientovat a poznávat širší okolí svého bydliště.

Podzimní radovánky

Integrovaný blok přinese dětem poznatky a konkrétní zkušenosti o podzimní přírodě, počasí a charakteristických činnostech. Budeme rozvíjet estetické vnímání, krásu podzimních barev. Děti se budou učit zručnosti, představivosti a fantazii při většině činností (vlastní prožitek).

Zas a zas, je tu vánoční čas

Společně s dětmi budeme prožívat adventní čas, těšením se na Mikuláše a na Vánoce. Hlavním záměrem bude prohlubovat citové vztahy k rodině, kamarádům, seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky, posilovat v dětech prosociální chování, rozvíjet potřebu pomoci. Všechny činnosti povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, zpívání koled, vyrábění dárečků, rozvíjení tvořivosti s netradičními výtvarnými materiály.

Když zima čaruje

Děti získají poznatky o zimní přírodě, vytvoří si základní povědomí o přírodním prostředí v zimním období a o volně žijících zvířatech. U dětí budou rozvíjeny pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky. Součástí zimního integrovaného bloku je i vytváření povědomí o lidské činnosti. Děti se seznámí s časovým rozdělením dne.

Jarní probuzení

V tomto bloku se budeme zajímat a hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, rostlin a vztahů člověka k nim. Objevovat různé druhy zvířat a seznamovat se s jejich mláďaty. Všímat si nového života v přírodě, lidových zvyků a tradic. Upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou a uvědomovat si, že ji musíme chránit. Vytvářet základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu. Budoucí školáci se budou připravovat na vstup do školy.

Letní pohlazení

Příroda, počasí, zvířata, rostliny a jejich plody nám budou námětem k pohybovým, řízeným činnostem. V tomto bloku na začátku měsíce června společně oslavíme Den děti. Připravíme si na tuto oslavu i různé hry. Uskutečníme výlet pro děti. Čeká nás i rozloučení s našimi kamarády, kteří odcházejí do školy. Připravíme pro ně krásné odpoledne plné zábavy.


Dílčí programy a projekty

celeceskoctedetemZapojení školy do projektu

"Celé Česko čte dětem"

Dětem v mateřské škole čteme každý den, minimálně půl hodiny. Ve spolupráci s místní knihovnou pořádáme pro děti pravidelně, několikrát ročně besedy nad knihou. Do projektu zapojujeme i rodiče, prarodiče dětí. Mohou dětem předčítat v MŠ oblíbenou knihu z dětství apod.