Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "HRAJEME SI CELÝ ROK".

Naší vizí je, aby děti v naší škole byly šťastné a spokojené spolu s námi a abychom jim svým přístupem a celkovým klimatem školy co nejvíce ulehčili odloučení od rodiny.

Na základě podmínek MŠ a dlouholeté praxe všech pedagogů, je naše dlouhodobá koncepce, zohledňující především individuální potřeby dítěte, postavena na tzv. “situačním učení“ výuka se orientuje na projektovou metodu. Základem učení je vlastní objevování.

Školní vzdělávací program vychází z RVP pro předškolní vzdělávání , naplňuje jeho pět oblastí. Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků, které jsou dále rozpracovány do témat. Používá prvky alternativního programu „Začít spolu“, který svými východisky úzce koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání, formulovanými v RVP pro předškolní vzdělávání, je zaměřený na věkové skupiny dětí od 3-6 let a jejich rodiny, propojuje některé existující evropské praktické postupy při výchově a vzdělávání dětí předškolního věku s dalšími prvky, jako jsou osobní zkušenosti získané v činnostech a hrách každým jednotlivým dítětem.

Základními rysy programu jsou:

  • důraz na individuální přístup ke každému dítěti umožňuje, aby se vyvíjelo vlastním tempem a využilo stylu učení, který jemu osobně nejvíc vyhovuje a je pro něj efektivní
  • důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte, přijímání odpovědnosti za svoje chování
  • důraz na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností prostřednictvím plánované, řízené činnosti v centrech aktivit a pozorování
  • důraz na utváření podnětného učebního prostředí, které děti vybízí k zájmu o dané téma

Tým zajišťuje účast rodičů na společných akcí školy, zapojení rodičů do života školy.

Principy a metody vzdělávání

Formy, metody, prostředky plnění cílů.

Školní vzdělávací program "Hrajeme si celý rok" obsahuje 6 integrovaných bloků, které vycházejí z podmínek a prostředí, ve kterém se škola nachází, jsou motivovány ročním obdobím, společenskými událostmi, školními tradicemi a každodenní realitou, kterou děti zažívají. Jsou dále rozpracovány do podtémat, včetně kompetencí a očekávaných výstupů, v třídních vzdělávacích programech. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím týdenních celků, které obsahují rozpracované činnosti dle 5 vzdělávacích oblastí stanovených v RVP:

Dítě a jeho tělo   Dítě a jeho psychika   Dítě a ten druhý   Dítě a společnost   Dítě a svět

Organizační formy:

  • hravé aktivity
  • pohybové aktivity
  • řízené aktivity - komunitní kruh, hodnotící kruh, skupinové a individuální činnosti
  • relaxační činnosti
  • pobyt venku

K naplňování stanovených cílů napomáhá vytváření podnětného prostředí pro děti, které je plné možností a podněcuje děti k činnosti. Činnosti řízené vyvažují činnosti relaxační, pobyt venku, vycházky do okolní přírody. Děti nejsou do činností nuceny, pouze motivovány a mají možnost výběru. Úkoly jsou voleny tak, aby odpovídaly věku a schopnostem dětí, aby podporovaly jejich samostatnost, důvěru v sebe sama a aby každé dítě mohlo být v něčem úspěšné. Na začátku školního roku vždy společně s dětmi utváříme pravidla soužití, děti se učí žít v kolektivu a osvojují si zásadu "respektovat a být respektován". Během školního roku jsou zařazovány výlety, kulturní akce, návštěvy divadel, exkurze – s využitím zaměstnání rodičů, besedy, společné akce s rodiči, výtvarné dílny, slavnosti v MŠ apod.